استفاده از الگوریتم های فازی و GIS

 

 

فایل بدون رمز : FUZZY_Algoritm