نقش مدلهای فازی و استفاده از GIS

 

 

فایل بدون رمز : fuzzy-gis-karbary