معرفی شرکت


مدیرعامل
سیامک احمدی

رئیس هیئت مدیره
جواد یوسف زاده حسنلوئی

نائب رئیس هیئت مدیره
سعید پاسبان