سیستم اطلاعات جغرافیایی

-   آماده سازی و  رقومی سازی داده‌ها جهت ورود به سیستم های اطلاعات مکانی و جمع آوری داده‌های توصیفی مورد نياز.

-   ايجاد و پياده سازی زير ساخت اطلاعات مکانی و توصيفی جهت ورود به سيستم های اطلاعات مکان مرجع.

-   طراحی و پياده سازی سيستم های اطلاعات مکانی املاک و مستغلات ( LIS ).

-   طراحی و پیاده سازی محیط های نرم افزاری و ارائه بسترهاي نرم‌افزاري مناسب براي انواع پروژه‌ها متناسب با نیاز کارفرمایان.

-   طراحی و پیاده سازی محیط های نرم افزاری و تحلیلی برای انواع شبکه‌های  آب، برق، گاز، مخابرات و معابر.

-   طراحی و پياده سازی سیستم نمايش داده های مکانی در محیط WEB و انجام آناليز های مکانی   WEBGIS .

-   پهنه بندي انواع مخاطرات محیطی (مانند سيل، زلزله).

-   پياده سازی و بکارگيری سيستم های هوشمند جهت بهينه سازی حل مسائل و کمک به تصميم گيری های مکان مبنا.

-   انجام پروژه ای مکان یابی به منظور يافتن مکان بهينه و مناسب جهت عوارض مورد نظر.