مهندسی آب

-   مطالعات و طراحي انواع سيستم هاي آبياري، شبکه‌های آبیاری تحت فشار و سازه هاي تنظيمي آب از رودخانه ها

-   طراحي و نظارت بر پروژه‌های آبياری و زهکشی، طرح‌های زهکشی سازه‌هاي شهری و سازه‌های زيرزمينی

-   مطالعات جمع‌آوری و دفع آب‌هاي سطحی

-   زهکشي سازه‌های زيرزمينی مثل تونل‌ها، مسير مترو و زهکشی طبقات زيرزمين برج‌ها

-   طراحي خطوط انتقال آب به محل مصرف

-   شناسایی اراضی مناسب كشت، برآورد ميزان مصرف و تعيين الگوي کشت

-   طراحی با روش‌های نوين برای افزايش بازدهي آبياری

-   انتقال و توزيع آب به روش‌هاي مدرن و عرضه سيستم‌هاي آبياری و زهکشی مبتنی بر ملاحظات زيست‌محيطی و مسائل اجتماعی و استفاده از فناوری های GIS

-   مطالعه و نظارت بر اجرای طرح‌هاي زهكشی در گودبرداریهای عميق در محيط شهری