خدمات معماری

-  انجام مطالعات و تهیه طرح های مقدماتی , مرحله اول, مرحله دوم و نظارت بر اجرای واحدها و مجموعه های مسکونی, ساختمانهای تجاری, اداری, صنعتی و ساختمانهای مربوط به خدمات شهری و ساختمانهای خاص و ...