خدمات شهرسازی

-  انجام مطالعات , برنامه ریزی و تهیه طرح های توسعه شهری و روستایی, طرحهای آماده سازی ,ساماندهی مشاغل مزاحم شهری, زیبا سازی شهری, توریسم و گردشگری, مکانیابی سکونتگاهها و کاربری زمین و ....