تاسیسات آب و فاضلاب

-     مطالعات امکان سنجی

-     انجام مطالعات جمع آوری و انتقال آب های سطحی

-     انجام مطالعات خطوط انتقال آب، شبکه‌های آبرسانی  و تصفیه خانه های آب

-     طراحی ایستگاههای پمپاژ

-     انجام مطالعات شبکه های جمع آوری، انتقال فاضلاب و تصفیه خانه های مربوطه

-     انجام مطالعات استفاده از پساب تصفیه شده