نرم افزارها

 

 

 

 

 

نرم افزارهای تخصصی مورد استفاده در شرکت

ردیف

                                    نام نرم افزار                                     

1

AutoCAD

2

Autodesk civil design 2015

3

CAD Earth

4

Global Mapper

5

Inpho

6

Arc GIS

7

Auto cad Map 3D

8

Envi

9

 ER Mapper, ERDAS

10

ILWIS

11

Visual Studio

12

SQL Server Management Studio

13

Android Studio

14

Photoshop

15

Map Guide , Map server

16

MS Project

17

شمسی ساز پرنیان

18

(Trimble Business Center (TBC

19

Leica Geo Office

20

Trimble Geomatics Office

21

Microsoft Office

22

Arc Info

 

 

 

 

 

نرم افزارهای اداری و مالی مورد استفاده در شرکت

ردیف

                                   نام نرم افزار                                 

1

آی کن

(اتوماسیون)

2

نرم افزار سپیدار

(حسابداری)

3

E110 سیتکس

4

Personnel