فتوگرامتری

-    تهیه انواع محصولات عکسی از جمله ارتوفتو و نقشه‌های موضوعی

-    بروز رسانی، ساماندهی و غنی‌سازی نقشه‌های شهری

-    تهیه نقشه با استفاده از عکس های هوایی

-    اهداف تحقیقاتی

-    انجام عملیات استریو و گویاسازی

-    تهیه نقشه های توپوگرافی، نقشه‌های کاداستر

-    نقشه برداری معادن

-    برداشت کریدوری