تیم تخصصی

بخش مهندسی آب
 رديف نام و نام خانوادگي سمت تحصيلات آكادميك دانشگاه سوابق

1

محمد میرشاکی مدیر بخش مهندسی عمران  دانشگاه امیرکبیر  20 سال

2

حجت احمدی مشاور سازه های آبی دانشگاه تهران 15 سال

3

رضا حسنی مدیر پروژه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه 25 سال

4

کلایدین عیشویی مدیر پروژه مهندسی عمران - عمران دانشگاه مانیل فیلیپین 25 سال

5

علی قلی‌زاده طراح مهندسی عمران - عمران دانشگاه همدان 19 سال

6

پریسا نجاتی کارشناس مهندسی آب دانشگاه ارومیه 15 سال

7

بابک محمودی کارشناس سازه های آبی دانشگاه ارومیه 5 سال

8

بهنام بهرامی کارشناس منابع طبیعی - محیط زیست دانشگاه محقق اردبیلی 8 سال

9

سمیه رحیمی کارشناس  آبیاری زهکشی دانشگاه ارومیه 5 سال

10

مهسا مسعودلک کارشناس آبیاری زهکشی دانشگاه محقق اردبیلی 1 سال

11

سیما جنوبی کارشناس  مهندسی آبیاری دانشگاه ارومیه 5 سال

سیستم اطلاعات مکانی  (GIS)

رديف نام و نام خانوادگي سمت تحصيلات آكادميك دانشگاه سوابق

1

فرزاد صالح امین مدیر بخش

   مهندس نقشه‌بردار -  GIS/RS

دانشگاه تبريز 14 سال

2

علیرضا وفائی نژاد مشاور

عمران - نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانی(GIS)

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  14 سال

3

حسین آقامحمدی مشاور

سیستم های اطلاعات جغرافیایی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  12 سال

4

رضا فرهودی کارشناس برنامه نویسی - GIS سیستم های اطلاعات جغرافیایی 5 سال

5

مهسا ولیزاده کارشناس طراحی شهری دانشگاه هنر اسلامی تبریز 4 سال

6

مهسا طایفه افشاری کارشناس برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد سلماس 3 سال

7

شهلا طلوعی کارشناس نقشه برداری دانشکده سازمان جغرافیایی تهران 7 سال
بخش ژئوماتیک
رديف نام و نام خانوادگي سمت تحصيلات آكادميك دانشگاه سوابق

1

سعید پاسبان مدیر بخش مهندسی عمران - نقشه‌برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 20 سال

2

بهروز حیدر موسوی کارشناس مهندسی نقشه‌برداری دانشگاه آزاد قزوین 10 سال

3

مسلم خليلي نقشه بردار  نقشه برداری دانشگاه آزاد ارومیه 10 سال

4

محمد يوسفي نقشه بردار  عمران دانشگاه آزاد شاهین دژ 12 سال
واحد کارتوگرافی
رديف نام و نام خانوادگي سمت تحصيلات آكادميك دانشگاه سوابق

1

رحیم عسگری مدیر بخش مهندسی معماری  دانشگاه آزاد تبریز 12 سال

2

نرمین دلدار کارتوگراف مهندسی عمران دانشگاه آزاد تبریز 4 سال

3

نوبهار صادقی کارتوگراف مهندسی معماری دانشگاه ارومیه 8 سال

4

مسعود چاوشی کارتوگراف مهندسی عمران دانشگاه آزاد خوی  4 سال

5

الناز کرم قوشچی کارتو گراف مهندسی معماری دانشگاه ارومیه 3 سال

6

مژگان پناهی کارتوگراف معماری دانشگاه آزاد ارومیه 3 سال

7

مهسا طایفه افشاری کارتوگراف برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد سلماس 3 سال

8

مهسا ولیزاده کارتوگراف طراحی شهری دانشگاه هنر اسلامی تبریز 4 سال
واحد انفورماتیک
رديف نام و نام خانوادگي سمت تحصيلات آكادميك دانشگاه سوابق

1

زهرا عاشقی مدیر بخش  مهندسی نرم افزار دانشگاه علوم تحقیقات تهران 9 سال

2

الهه نوبهار کارشناس مهندسی IT دانشگاه پیام نور ارومیه 1 سال

3

حمید فتحی کارشناس کامپیوتر  دانشگاه تبریز 1 سال

واحد فتوگرامتری

رديف

نام و نام خانوادگي سمت تحصيلات آكادميك دانشگاه سوابق
1 رضا داوری مجد
مشاور فتوگرامتری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 13 سال

2

سلمان احمدی مشاور فتوگرامتری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 12 سال

3

جلال اکبرزاده مدیر پروژه فتوگرامتری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 5 سال

واحد معماری شهرسازی

ردیف

نام و نام خانوادگي سمت تحصيلات آكادميك دانشگاه سوابق
1 رضا آفاقی  مدیر بخش ساختمان  معماری   دانشگاه آزاد تبریز 15 سال 
2 توفیق تابش مشاور معماری  دانشگاه آزاد تبریز 14 سال
3 دانیال قاسمی مدیر پروژه معماری  دانشگاه آزاد قزوین 6 سال
4 محبوبه اسماعیلی کارشناس معماری دانشگاه ارومیه 7 سال
5 رحیم عسگری کارشناس مهندسی معماری دانشگاه آزاد تبریز 12 سال
6 نوبهار صادقی کارشناس مهندسی معماری دانشگاه ارومیه 8 سال
7 بهارک ذهبی کارشناس معماری دانشگاه ارومیه 4 سال